ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük olvassa el

Adatkezelési tájékoztató . Biopiac Market Szociális Szövetkezet -vel kötött szerződéshez kapcsolódó adatkezelésről:

1. Adatkezelő: Biopiac Market Szociális Szövetkezet 6321 Újsolt, Táncsics Mihály u. 4. Adószám: 26696171-2-03 2. Ügyfélszolgálat:

cím: 1119.Nándorfejérvári út 36-40 telefonszám: (06-1) 210-96-20 e-mail cím: info@fexfood.hu

3.-f Biopiac Market Szociális Szövetkezet feldolgozás céljából átadja az adatokat különböző címzetteknek. Ahol lehetséges, ott a címzettek név szerint kerülnek megjelölésre, ahol az nem lehetséges, ott a címzettek jól meghatározott körét jelöljük meg.

Adatfeldolgozók:

Név: Foodsystem
Székhely: 1119 Bp.Nándorfejérvári út.36-40
Kezelt adatok köre: név, szállítási cím, telefonszám, elektronikus levélcím Tevékenység: technikai háttér és szervízüzemeltetési feladatok

Címzettek csoportja

Biopiac Market Szociális Szövetkezet -vel megbízási, vagy alvállalkozói viszonyban álló vállalkozók, aki, vagy amely Biopiac Market Szociális Szövetkezet tevékenységének egy meghatározott részét látják el, így különösen a termékek kiszállítását, megrendelések felvételét.

4. Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama:

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkategória

Adatkezelés időtartama

1.

Szerződés teljesítése: tevékenységével összefüggésben papíralapon (offline) és elektronikus felületen (online) kötött ételszállítási szerződés teljesítése, így különösen a termék elkészítése, termékre vonatkozó tájékoztatás nyújtása, termék kiszállítása, beüzemelése, vételár beszedése, elszámolása, számla kiállítása, összvásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás biztosítása.

GDPR 6.§. (1) b. pont – Szerződés teljesítése

teljes név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, születési idő, e- mail cím, termék,

szerződés megszűnésétől számított 5 év (elévülés) + 60 nap

2.

Számlázás: Szerződéshez kapcsolódó vételár beszedés, vételár elszámolása, számla kiállítása, bizonylatolás, téves befizetés kezelése, pénzügyi nyilvántartás vezetés.

GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése; Számv. tv. 169. § (2)

teljes név, lakcím, születési idő, számla száma, szerződésszám, számla adatok

szerződés megszűnésétől számított 8 év + 60 nap

3.

Ügyfélszolgálati adatkezelés: Ügyfelek megkülönböztetése, az esetleges fogyasztói visszajelzések kezelése, panaszügyek kezelése, szerződéssel kapcsolatos elállási ügyek kezelése, ügyfélszolgálati tevékenység ellátása, pénzügyi nyilvántartás, kapcsolattartás, telefonos panasz nyilvántartása, telefonon bejelentett panasz rögzítése, panasz nyilvántartás, telefonon bejelentett panasz nyilvántartása

GDPR 6.§. (1) c. – Jogi kötelezettség teljesítése; Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése;

teljes név, lakcím, szállítási cím, telefonszám, születési idő, e- mail cím, szerződésszám, telefonos bejelentett panasz nyilvántartási száma, panasz ügy nyilvántartási száma

elállástól számított 5 év (elévülés) + 60 nap; panasz bejelentésétől számított 3 év (elévülés) + 60 nap; telefonon bejelentett panasz megtételétől számított 5 év + 60 nap

4.

Szállásfoglalási szerződés teljesítése Biopiac Market Szociális Szövetkezet : tevékenységével összefüggésben online felületen (http://www.justclearfood.hu/) kötött szálláshelyszolgáltatásra irányuló szerződés teljesítése, így különösen a tájékoztatás nyújtása, foglalásban meghatározott rendelés teljesítése

GDPR 6.§. (1) b. pont – szerződés teljesítése

teljes név, lakcím, telefonszám, e- mail cím

A szerződés megkötésétől számított 5 év+60 nap

Létrejött szerződések esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a szerződés 8 év +60 nap.

 

5. Érintett jogai:
Ön jogosult kérelmezni az Önre vonatkozó

• adatokhoz való hozzáférést
• az adatok helyesbítését
• adatok törlését, amennyiben jogszabály megengedi • adatok korlátozását
• adatkezeléssel szembeni tiltakozást

6. Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36 -1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; internetcím: www.naih.hu

7.Az adatok megadása Ön részéről szerződéses kötelezettségen alapul, ugyanis szükséges a szerződés teljesítéséhez Biopiac Market Szociális Szövetkezet által kért adata. A szerződéskötésnek feltétele a szerződéses adatok megadása. A szerződés teljesítéséhez szükséges adat nélkül a szerződés Biopiac Market Szociális Szövetkezet részéről nem teljesíthető.

8. Biopiac Market Szociális Szövetkezet profilalkotást nem végez, automatizált döntéshozatalra nem kerül sor.

9. A személyes adatok kezelésére a https://foodexpress.hu/, www.justclearfood.hu ,http://www.fitbalance-centrum.hu/ és a www.gulyaskantin.hu oldalon elérhető adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó.